“ШРУП “ГЕТЬМАНСТВО”

МЕТА

формування громадянських компетенцій молоді через відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, ефективну комунікацію та взаємодію.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • навчально-пізнавальної: сукупність компетенцій старшокласника у сфері самостійної пізнавальної діяльності; знання та вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки;
 • соціальної: уміння вихованців повноцінно жити в суспільстві, брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, сприймати діяльність демократичних інститутів суспільства;
 • полікультурної: здатність особистості жити й діяти в багатокультурному середовищі, розуміти несхожості людей, поважати їхню мову, релігію, історію, культуру, традиції, дбайливо ставитися до національних цінностей;
 • комунікативної: певна сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування (вміння спілкуватися усно і писемно рідною та іноземними мовами; здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми);
 • інформаційної: вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;
 • саморозвитку й самоосвіти: мати потребу і готовність постійно навчатися протягом усього життя;
 • громадянської: здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства.

У процесі реалізації програми в учнівської молоді виробляються практичні вміння та навички, а саме:

 • критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом зору, розрізняти правдиву інформацію від пропагандистської, визнавати та долати стереотипи й упередження);
 • комунікативність (оволодіння культурою спілкування, навичками її вдосконалення, мовною етикою, збагачення словникового запасу);
 • вирішення проблеми, конфлікту (вміння об’єктивно аналізувати різні конфлікти, залагоджувати їх, уникаючи агресії та зберігаючи власну гідність, застосовувати різні підходи до вирішення проблем);
 • співробітництво (уміння співпрацювати з іншими у процесі спільного вирішення завдань та пошуку виходів із проблемних ситуацій);
 • перспективне бачення, розвиток уяви (вміння уявляти кращий стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення);
 • толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);
 • громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та ефективно співпрацювати на рівні місцевої та національної громади).

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати і розуміти:

 • мету і завдання курсу «Дебати»;
 • поняття спілкування, його роль в житті людини і суспільства;
 • поняття «толерантність» та «інтолерантність»;
 • риси толерантної особистості;
 • поняття конфлікту, причини його виникнення;
 • поняття сторін конфлікту;
 • правила та принципи дебатування за різними темами;
 • правила гри у дебатах К. Поппера (ціннісні) та Оксфордських дебатах;
 • поняття логіки та її значення в дебатах.
 • Вихованці мають вміти і застосовувати:
 • використовувати навички активного слухання, розуміння партнера по спілкуванню та висловлювати власні думки;
 • пояснювати на прикладах з життя поняття консенсусу і компромісу;
 • сформувати власне ставлення щодо значущості уміння висловлювати та відстоювати власну думку;
 • оцінювати можливості дебатування проблем з позиції захисту чи заперечення;
 • знаходити максимальну кількість варіантів вирішення проблеми;
 • толерантно ставитися до поглядів та ідей іншого;
 • застосовувати різні стратегії для полегшення розуміння змісту (пояснення, перефразування, запитання).
 • будувати структуровані аргументи, відрізняти аргументи від прикладів;
 • формулювати аргументи «за» та «проти» з однієї теми замість її однобічного розгляду;
 • аналізувати тему з точки зору актуальності та важливості;
 • визначити значення ключових понять та термінів;
 • досліджувати випадки та ситуації як основу для дебатування;
 • критично читати тексти для пошуку аргументів;
 • визнавати можливість існування протилежних точок зору, які будуть аргументованими та обґрунтованими з будь-якого суперечливого питання;
 • застосовувати асоціативні схеми для визначення понять та встановлення зв’язків;
 • структурувати написання аргументів;
 • обирати стратегію для аргументування;
 • відрізняти конструктивну промову від спростовуючої;
 • формулювати критерій дебатування;
 • визначити методи пошуку та надання достатніх доказів;
 • аналізувати докази;
 • пояснювати роль запитань в дебатах;
 • формулювати відкриті та закриті запитання;
 • розраховувати час на ведення раунду;
 • виступати, дотримуючись теми;
 • використовувати емоційні засоби для проголошення промови;
 • застосовувати лінгвістичні технології для створення переконливої промови;
 • вести переговори;
 • розуміти структуру судження, його частини та помилки в аргументації;
 • розрізняти дедуктивні та індуктивні висновки.