“Світ логіки і Лего”

МЕТА

формування ключових компетенцій особистості засобами дозвіллєво-ігрової діяльності.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 • пізнавальної – формування сукупності компетентностей особистості у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загально навчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об’єктами, які пізнаються вихованцем (знання й уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності); опанування креативними навичками продуктивної діяльності: добування знань безпосередньо з реальності, володіння прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем; розвиток та вдосконалення уміння відрізняти достовірну інформацію від надуманої, володіння ймовірнісними, статистичними та іншими методами пізнання навколишньої дійсності;
 • практичної – формування навичок цілеспрямованого пошуку необхідної інформації (в електронних та друкованих джерелах), розроблення авторських різнохарактерних запитань, авторських ігор та нетрадиційних форм проведення вікторин, написання сценарію проведення інтелектуальної гри, практичного досвіду організації клубу інтелектуального спілкування, згуртування дитячого колективу, організація інтелектуального спілкування;
 • творчої – забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі інтелектуального спілкування, здатності особистості генерувати й продукувати ідеї, висувати гіпотези, мислити асоціативно, здібностей фантазувати, бачити протиріччя, переносити знання та вміння у нові ситуації; вмінь відмовлятися від нав’язливої ідеї, долати інертність мислення, критично мислити, відстоювати власні незалежні судження; розуміння й усвідомлення життя як творчого акту;
 • соціальної – сприяє соціалізації особистості, її самореалізації в соціумі, самовдосконаленню, самоосвіті та самовихованню; вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей, народних традицій; професійному самовизначенню; формуванню суспільно-ціннісних рис і якостей, морально-етичної, естетичної, правової культури; забезпечує здатність до співробітництва, соціальну мобільність, уміння адаптуватись, визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, робити правильний вибір, приймати рішення, брати на себе відповідальність, безконфліктно співіснувати; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

взаємоосвіта, діалог, вікторинний метод, мозкова атака, круглий стіл, акваріум, коло ідей, вернісаж, енерджайзери, рефлексія.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • елементарні математичні поняття, назви геометричних фігур та їх елементів, кольорів, цифр, послідовність чисел,
 • правила організації робочого місця та правила техніки безпеки;
 • назви елементів конструктора;
 • правила роботи з конструктором;
 • основні елементи конструювання;
 • поняття інфраструктури; види будівель (житлові, службові, одноповерхові, багатоповерхові); ферму (сад, город та свійських тварин);
 • поняття про транспорт: автомобільний, залізничний, повітряний, їх особливості та призначення; елементарні технічні уявлення;
 • призначення інструкційної картки.

 Вихованці мають вміти:

 • використовувати творчі здібності, фантазію, нахили, уявлення у процесі інтелектуального спілкування, бачити, розуміти й усвідомлювати протиріччя; переносити знання і вміння у площину нових ситуацій;
 • набути досвіду командного пошуку правильного варіанту відповіді на запитання, обмінюватися інформацією та ідеями, правильного і лаконічного формулювання змісту запитань, добирати для розроблення запитань цікаву інформацію пізнавального характеру, виділяти головне і другорядне, використовувати набуті знання у практичній життєдіяльності;
 • використовувати творчі здібності, фантазію, нахили, уявлення у процесі інтелектуального спілкування, бачити, розуміти й усвідомлювати протиріччя;
 • впевнено конструювати з конструктора за уявленням;
 • впевнено конструювати нескладні моделі чи побудови з конструктора за інструкцією, за картинкою та за уявленням;
 • конструювати будівлі, транспорт, персонажів, інтер’єр, тварин, рослин відповідно до завдань педагога, а також за власним задумом;
 • виявляти бажання вдосконалити свої конструкторські здібності.