Методична діяльність

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положенняпро  методичну раду у позашкільному закладі освіти

Будинку дитячої та юнацькоїтворчостіШевченківського району м. Львова

         Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів ( відділів, об’єднань) методичної служби БДЮТ. Методична рада є колективним органом, який узагальнює, розповсюджує педагогічний досвід діяльності БДЮТ.

        Методична рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи у БДЮТ.

        Методична рада у своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», рішеннями уряду України, органів керування освітою всіх рівнів, щодо питань навчально-виховної, методичної, творчої діяльності, а також Статутом БДЮТ.

      До складу методичної ради входять: директор, заступники директора з навчально-виховної роботи, завідувач методичного відділу, методисти, культорганізатор, психолог .

       Голова та секретар методичної ради обираються терміном на два роки на розширеній педагогічній раді БДЮТ.

      Методична рада проводить засідання  не менше І разу в квартал. Основним документом діяльності методичної ради є книга протоколів. Рішення методичної ради доводяться до відома педагогічного колективу та адміністрації. Документацію веде секретар методичної ради.

       Засідання методичної ради  та її рішення вважаються чинними ,якщо у ньому бере участь половина складу методичної ради. На засідання запрошуються керівники гуртків та студій відповідно до питань, що розглядаються.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • формування мети й завдань методичного відділу, розробка основних напрямків роботи методичної роботи БДЮТ;
 • забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу, розробка навчальних програм, методичних і дидактичних матеріалів;
 • організація інноваційної й проектно-дослідницької діяльності, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних рекомендацій тощо;
 • надання методичної допомоги педагогам БДЮТ щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і матеріального забезпечення;
 • надання допомоги педагогам БДЮТ щодо формування атестаційних матеріалів;
 • розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду працівників БДЮТ;
 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій форм і методів навчання;

координація діяльності методичних об’єднань.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 • обговорення методичної роботи та тематики навчальних семінарів на рік;
 • участь у розробці навчальних програм, методичних розробок та збірників педагогів БДЮТ;
 • підготовка і обговорення доповідей з питань методики викладання;
 • аналіз методичної роботи педагогів БДЮТ;

сприяння співпраці БДЮТ з іншими позашкільними закладами Львова та області, з метою обміну досвідом та ознайомлення з передовими технологіями в галузі позашкільної освіти.

ФОРМИ РОБОТИ:

1) Колективні:

 • педагогічна рада;
 • робота інформаційно-методичного відділу (включає як колективні так і індивідуальні форми роботи);
 • інструктивно-методичні наради;
 • теоретичні та практичні семінари;
 • школи професійної майстерності, передового досвіду;
 • науково-практичні конференції;
 • педагогічні читання;

2) Індивідуальні:

 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання, в удосконаленні методики проведення навчальних занять та виховних заходів;
 • відвідування уроків та індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги керівникам гуртків та студій у розробці навчально-програмної документації (на основі типової);
 • надання методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання;
 • вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

 1. Науковість методичної діяльності.Реалізація цього принципу містить у собі  глибокий аналіз конкретного стану справ у позашкіллі, вивчення найважливіших аспектів особистості і діяльності педагогів.
 2. Зв’язок з життям, актуальність. Вимагає урахування не тільки глобальних проблем сучасності, але й проблем, близьких цьому колективу педагогів.
 3. Системність методичної роботи.Вимагає підходу до методичної роботи як цілісної системи, оптимальність якої залежить насамперед від єдності мети, задач, змісту, форм і методів роботи з керівником гуртка, від спрямованості на високі кінцеві результати. Цей принцип передбачає також керованість, плановість усієї методичної роботи.
 4. Комплексний характер методичної роботи.Передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації: педагогів (з питань дидактики й окремих методик, теорій виховання, психології і фізіології, педагогічної етики й розвитку загальної культури і т. п.)
 5. Систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість. Ці принципи передбачають повне охоплення вчителів різними формами методичної роботи протягом усього навчального року, перетворення методичної роботи в частину системи безперервної освіти. Водночас ідея масовості не означає захоплення масовими формами роботи на шкоду груповим й індивідуальним.
 6. Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація педагогів. Передбачає створення в закладі власної системи разом із педагогами, що забезпечує дієве стимулювання творчих пошуків.
 7. Конкретність методичної роботи. Передбачає урахування особливостей конкретного закладу, диференційований підхід до педагогів.
 8. Спрямованість методичної роботи на виділення головного, істотного в підвищенні кваліфікації вчителів. Націлює організаторів методичної роботи на пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямків підвищення кваліфікації та форм роботи.
 9. Єдність теорії і практики. Спрямована на усунення двох небажаних крайностей: недооцінки ролі й значення теорії та зайвої теоретичності методичної роботи, розриву між теорією з проблемами навчально-виховного процесу.
 10. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи.Передбачає гнучке реагування на всі зміни, перебудову в разі потреби методичної роботи.
 11. Колективний характер методичної роботи при розумному сполученні загальношкільних, групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм і методів методичної роботи і самоосвіти керівників гуртків.

СПІВПРАЦЯ

 • Методичні об’єднання
 • Педагогічний колектив БДЮТ
 • ЗЗСО Шевченківського р-ну
 • Храми Шевченківського р-ну

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА