“Балакунчики”

МЕТА

залучення вихованців до систематичної навчально-пізнавальної діяльності; їх творчий розвиток та формування необхідних у повсякденному житті  таких базових компетентностей як культура спілкування, соціальна активність,  уміння працювати в колективі. Забезпечити розвиток фонематичного слуху дошкільників, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання – розуміння, говоріння), навчити дітей будувати зв’язні усні висловлювання;сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію вивчення рідної мови, елементарних набутих умінь у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення; підготовці дитини до письма. У процесі навчання рідної мови поглиблюються уявлення дітей про навколишній світ, розвивається образне і логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально етичне, естетичне виховання дошкільнят.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Розвивальні: Збагачувати лексичний запас дитини, розвивати звукову культуру мовлення, вдосконалювати  літературне мовлення, формувати граматичну правильність мовлення, розвивати зв’язне мовлення і комунікативні уміння, уміння працювати з дитячою книжкою; розвивати інтерес до читання; емоційну й чуттєву сфери вихованців, образного мислення; творчих здібностей дітей; формувати морально-етичні уявлення і почуття.

Виховні: Виховувати  прагнення висловлюватися правильно, дотримуватися культури рідної мови,  мовленнєвої культури як такої особистісної якості, що відображає рівень загальної культури, мислення дитини. Сприяти формуванню власної гідності; становленню партнерських  відносин; формувати сталий інтерес до української мови, бажання оволодіти нею; розвивати інтерес до національного  природного колориту України.

Навчальні: Вміння адекватно та доречно користуватися мовою на практиці у конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності.

Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвивальну та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, пропонована програма передбачає набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції в ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв’язанні яких вихованці бачать особистісний сенс, що зумовлює формування стійкої пізнавальної мотивації щодо вивчення мови. Дотримання принципу взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку дає змогу подолати формальний характер мовної освіти.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 1. Пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання;
 2. Практичної: вдосконалення комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі самостійного складання розповідей різних типів;
 3. Творчої: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одиницями з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, образності; уміння здобувати знання, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації;
 4. Соціальної: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, уміння працювати в колективі тощо.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

Перевага надається інтерактивним  та діяльнісному  методам навчання.

На кожному занятті передбачається поєднання різних форм організації взаємодії діяльності: індивідуальна та колективні (фронтальна, групова, парна).

Методи реалізації завдань із розвитку мовлення дітей

Зв’язне мовлення: описова розповідь, сюжетна розповідь, розповідь з власного досвіду, дидактичні ігри  спрямовані на розвиток зв’язного  монологічного мовлення;

Звукова культура мовлення: промовляння чистомовок, дидактичні ігри з розвитку фонематичного слуху, дидактичні ігри для формування правильної вимови звуків, розповіді зі звуконаслідуванням, вправи для розвитку артикуляційного апарата, на розвиток мовленнєвого дихання;

Словникова робота: дидактичні ігри та вправи, відгадування загадок, ознайомлення з приказками та прислів’ями, їх заучування;

Граматика: дидактичні ігри та вправи з граматики, складання розповіді зі словами, в яких діти допускають помилки.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Звукова культура мовлення:

 • Правильно вимовляє всі звуки рідної мови; 
 • розрізняє близькі фонеми;
 • виокремлює слова з потрібним звуком із тексту;
 • виокремлює перший і останній звуки;
 • регулює силу голосу відповідно до ситуації;
 • диференціюєпоняття  “звук”, “слово”.

Зв’язне мовлення

 • самостійно вступає у розмову з дітьми, дорослими, підтримує діалог;
 • веде організований (стимульований) діалог на запропоновану тему, груповий діалог (бесіду);
 • відповідає реченнями на запитання за змістом картини, художнього тексту;
 • складає розповіді за зразком вихователя: описові, сюжетні, з опорою на наочний матеріал і без нього;
 • переказує знайомі оповідання й казки.
 • володіє мовленнєвим етикетом (вітання, прощання, знайомства, подяки, вибачення, прохання);
 • намагається не вживати у мовленні слів-вульгаризмів, жаргонних слів, діалектів;
 • розмовляє з дітьми та дорослими привітно;
 • висловлює незгоду спокійним тоном.

Граматична правильність мовлення:

засвоює граматичні форми, відмінкові закінчення, хоч робить незначні    граматичні помилки (чергування приголосних);

 • утворює форми однини та множини;
 • утворює від інших частин мови нові граматичні форми за допомогою суфіксів, префіксів;
 • засвоює рід іменників, кличний відмінок як у звертанні до дітей, так і до дорослих;
 • утворює наказовий спосіб дієслова;
 • будує речення різного типу: прості, складносурядні зі сполучними словами, прямою мовою;
 • правильно вживає відмінкові форми неозначених займенників;
 • вживає у мовленні порядкові числівники й узгоджує їх з іменниками.

Словникова робота:

 • вживає слова всіх частин мови;
 • розрізняє і правильно вживає узагальнюючі абстрактні слова, слова,
 • що означають збірні, образні вирази; складні, багатозначні слова;
 • добирає синоніми й антоніми до слів;
 • створює нові слова від усіх частин мови;
 • користується образними виразами, фразеологічними зворотами відповідно до ситуації, а також звуконаслідувальними словами;
 • намагається стежити за своїм мовленням: не вживати діалектних слів, вказівних займенників (без потреби).

Художня література

 • супроводжує рухами текст літературного твору;
 • розуміє мораль казки, адекватно оцінює поведінку її героїв, висловлює своє ставлення до них;
 • емоційно сприймає характер твору, розуміє зміст соціально-побутових казок, та призначення книги, бережно до неї ставиться;
 • розрізняє жанрові особливості прозових і віршованих творів;
 • розповідає казки за змістом ілюстрацій та без них;
 • бере участь в інсценуванні художніх творів.